Serbian Association of Dental Implantologists-EDI - European Association of Dental Implantologists
UDRUŽENJE STOMATOLOGA IMPLANTOLOGA SRBIJE - EDI

SRB GB

11. MEĐUNARODNI KONGRES STOMATOLOGA VOJVODINE

3. i 4. Septembar 2021. godine ONLINE
pod pokroviteljstvom Pokrajinskog Sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine
i Pokrajinskog Sekretarijata za privredu i turizam AP Vojvodine

Akreditacija: В-1486/20-II

Akreditovano za: LEKARE, STOMATOLOGE, FARMACEUTE, BIOHEMIČARE, MEDICINSKE SESTRE, ZUBNE TEHNIČARE I STOMATOLOŠKE SESTRE

Organizator: STOMATOLOŠKA SEKCIJA DLV SLD-a.

Broj bodova:
15 - bodova za predavače po pozivu,
13 - bodova za usmene prezentacije,
11 - bodova za poster prezentacije,
10 - bodova za pasivno učešće

Stručni deo Kongresa odvijaće se putem onlajn predavanja po pozivu i onlajn prezentacija.

Kongres predstavlja stručnoj javnosti stomatološku implantologiju, implantološku protetiku i sve oblasti stomatologije i medicine vezane za ove teme. Kongres ima karakter multidisciplinarnog naučno-stručnog skupa. Učesnici dobijaju potvrde o učešću (kontinuirana edukacija), a sažeci odbranjenih radova biće objavljeni u Zborniku radova Jedanaestog međunarodnog kongresa sa UDK i ISBN brojevima. Prijava učešća za onlajn prezentacije (sa obaveznim sažecima) je do 20.08.2021., na adresu Organizacionog odbora Kongresa:


Za 11. Kongres stomatologa Vojvodine
21000 NOVI SAD
Vase Stajića 9
E-mail: dlvsldnovisad@gmail.com
            ussiedi@ussiedi.com
           


ZA AUTORE: Obrazac prijave za prezentacije se može preuzei ovde

Sve prijavljene radove obradiće Naučni komitet Kongresa, te će svaki autor do 29.08.2021. god. dobiti potvrdu o prihvatanju rada za prezentaciju.

Autori kojima se ne prihvati rad za usmenu prezentaciju , mogu taj rad prezentovati kao poster.
U prijavi je neophodno navesti pune adrese, brojeve telefona kao i e-mail adrese. Pravo na odbranu postera, usmenu prezentaciju, štampanje sažetaka i dobijanje sertifikata, podrazumeva uplaćenu kotizaciju.

Kotizacija za učešće na Kongresu:
  • do 01.08.2021. god. .................................3.000,00 RSD
  • od 01.08.2021. do 15.08.2021. god. ..........3.500,00 RSD
  • posle 15.08.2021. god. .............................4.000,00 RSD

Popusti:
- Za kolektivne uplate na svakih 10 uplaćenih kotizacija poslati spisak sa 12 imena, prezimena i brojeva licenci (2 kotizacija su gratis)
- Za studente, stažere i nezaposlene, prisustva predavanjima su besplatna


Uplata se vrši na račun kod Erste Bank a.d. broj: 340-11426220-03,
svrha uplate: 11. DLV SLD Kongres,
primalac: REA-S, 21000 Novi Sad, Radnička 15,
poziv na broj: broj Vaše licence.Uplatnica - primer

 

Prijava učešća vrši se slanjem skenirane uplatnice na e-mail: venera09@mts.rs, najkasnije do 02.09.2021.

Molimo Vas da čitko popunite ime, prezime, adresu i broj licence.

Nakon dostavljene potvrde o uplati, poslaćemo Vam na e-mail uputstvo za instaliranje ZOOM aplikacije, a link preko kog se pristupa predavanjima dobićete blagovremeno za svaki dan kongresa.

Sertifikat o učešću dobijate naknadno na e-mail adresu ili PTT, kurirskom službom.

Sva dodatna obaveštenja su na sajtu www.dlv.org.rs

Tehnička podrška +381606433133 ili na venera09@mts.rs

Tel 1: 063/421 300;
Tel 2: 021/421 896
Predsednik Organizacionog Odbora
Dr Zoran Marjanović

April 2021. godine, NOVI SAD

EDUKACIJA

MEDIJSKI SPONZORZLATNI SPONZOR


SREBRNI SPONZOR


BRONZANI SPONZOR
POD POKROVITELJSTVOM


Skupština APV,
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam


Komora doktora stomatologije Republike Srpske