Serbian Association of Dental Implantologists-EDI - European Association of Dental Implantologists
UDRUŽENJE STOMATOLOGA IMPLANTOLOGA SRBIJE - EDI

SRB GB

VI MEĐUNARODNI KONGRES STOMATOLOGA VOJVODINE

Novi Sad, 16 i 17 maj 2015. godine
Novi Sad, Narodnog Fronta 12 - zgrada NIS-a
pod pokroviteljstvom Pokrajinskog Sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine

Akreditacija: В-685/14-II

Akreditovano za: ZA LEKARE, STOMATOLOGE, STOMATOLOŠKE SESTRE I ZUBNE TEHNIČARE

Organizator: STOMATOLOŠKA SEKCIJA DLV SLD-a.

Broj bodova:
15 - bodova za predavače po pozivu,
13 - bodova za usmene prezentacije,
11 - bodova za poster prezentacije,
  9 - bodova za pasivno učešće

Stručni deo Kongresa odvijaće se putem predavanja po pozivu, usmenih i poster prezentacija.

Karakter naučno-stručnog skupa je multidisciplinarni i Kongres je objavljen u kalendaru medicinskih manifestacija (SPITTA Verlag). Učesnici dobijaju sertifikate i bodove, a sažetci odbranjenih radova biće objavljeni u Zborniku sažetaka i radova Šestog Kongresa stomatologa Vojvodine. Prijava učešća za usmene i poster prezentacije (sa obaveznim sažecima) je do 10.04.2015., na adresu Organizacionog odbora Kongresa:


Za VI Kongres stomatologa Vojvodine
21000 NOVI SAD
Ilije Ognjanovića 9
E-mail: bkardasevic@gmail.com
            dlvsld@neobee.net


Obrazac prijave za prezentacije se može preuzeti na www.dlvsld.org

Sve prijavljene radove obradiće Naučni komitet Kongresa, te će svaki autor do 15.04.2015. god. dobiti potvrdu o prihvatanju rada za prezentaciju.

Autori kojima se ne prihvati rad za usmenu prezentaciju , mogu taj rad prezentovati kao poster.
U prijavi je neophodno navesti pune adrese, brojeve telefona kao i e-mail adrese. Pravo na odbranu postera, usmenu prezentaciju, štampanje sažetaka i dobijanje sertifikata, podrazumeva uplaćenu kotizaciju.

Kotizacija za učešće na Kongresu:
  • do 15.04.2015. god.       3.000,00 RSD
  • od 12.05.2015. god.       3.500,00 RSD
  • posle 12.05.2015. god.   4.000,00 RSD

Popusti:
- Kolektivne uplate kotizacija na svakih 10 uplaćenih kotizacija dobijaju još 2 kotizacija gratis
- Za studente je, uz indeks, prisustvo predavanjima besplatno
- Stažeri i nezaposleni plaćaju polovinu kotizacije

Uplata se vrši na račun kod Sberbank Srbija a.d. (bivša Volksbank) broj 285-2221000000070-14 za VI Kongres stomatologa Vojvodine, primalac "Globus tours" - Novi Sad. Kopija uplatnice se dostavlja na adresu Organizacionog Odbora, a originalom se preuzima identifikaciona kartica i materijal na sam dan održavanja Kongresa.Uplatnica - primer

Sva dodatna obaveštenja su na sajtu www.dlvsld.org

Uplatom kotizacija, za OBA Kongresa (IV MEĐUNARODNI KONGRES STOMATOLOGA IMPLANTOLOGA SRBIJE EDI i VI MEĐUNARODNI KONGRES STOMATOLOGA VOJVODINE), dobijate Vaučer za SVEČANU VEČERU, koja će biti održana 16. maja 2015. (subota) sa početkom u 20h, u restoranu Terasa Petrovaradinske Tvrđave, uz prepoznatljive zvuke tamburice

Tel 1: 062/ 244 148;
Tel 2: 021/421 649
Predsednik Organizacionog Odbora
Prim. dr Branislav Kardašević

Februar 2015. godine, NOVI SAD

EDUKACIJA

MEDIJSKI SPONZORZLATNI SPONZOR


SREBRNI SPONZOR


BRONZANI SPONZOR
POD POKROVITELJSTVOM


Skupština APV,
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam


Komora doktora stomatologije Republike Srpske