Serbian Association of Dental Implantologists-EDI - European Association of Dental Implantologists
UDRUŽENJE STOMATOLOGA IMPLANTOLOGA SRBIJE - EDI

SRB GB

IV MEĐUNARODNI KONGRES STOMATOLOGA IMPLANTOLOGA SRBIJE EDI

11 i 12 maj 2017. godine
Novi Sad, Narodnog Fronta 12 - zgrada NIS-a
pod pokroviteljstvom Pokrajinskog Sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine

Akreditacija: В-973/16-II

Akreditovano za: LEKARE, STOMATOLOGE, MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENE TEHNIČARE, STOMATOLOŠKE SESTRE I ZUBNE TEHNIČARE

Organizator: UDRUŽENJE STOMATOLOGA IMPLANTOLOGA SRBIJE - EDI (USSI EDI).

Broj bodova:
15 - bodova za predavače po pozivu,
13 - bodova za usmene prezentacije,
11 - bodova za poster prezentacije,
10 - bodova za pasivno učešće

Stručni deo Kongresa odvijaće se putem predavanja i poster prezentacija.

Kongres predstavlja stručnoj javnosti stomatološku implantologiju, implantološku protetiku i sve oblasti stomatologije i medicine vezane za ove teme. Učesnici dobijaju potvrde o učešću, prezentaciji radova, a prezentovani radovi, biće objavljeni u Zborniku sažetaka i radova Četvrtog Kongresa Stomatologa Implantologa Srbije. Prijava učešća za usmene i poster prezentacije (sa obaveznim sažecima) je do 10.04.2017., na adresu Organizacionog odbora Kongresa:


Za IV Kongres USSI EDI
21000 NOVI SAD
Ilije Ognjanovića 9
E-mail: bkardasevic@gmail.com


Obrazac prijave za prezentacije se može preuzei ovde

Sve prijavljene radove obradiće Naučni komitet Kongresa, te će svaki autor do 15.04.2017. god. dobiti potvrdu o prihvatanju rada za prezentaciju.

Autori kojima se ne prihvati rad za usmenu prezentaciju , mogu taj rad prezentovati kao poster.
U prijavi je neophodno navesti pune adrese, brojeve telefona kao i e-mail adrese. Pravo na odbranu postera, usmenu prezentaciju, štampanje sažetaka i dobijanje sertifikata, podrazumeva uplaćenu kotizaciju.

Kotizacija za učešće na Kongresu:
  • do 15.04.2017. god.       2.500,00 RSD
  • od 12.05.2017. god.       3.000,00 RSD
  • posle 12.05.2017. god.   3.500,00 RSD

Popusti:
- Za kolektivne uplate na svakih 10 uplaćenih kotizacija dobijaju još 2 kotizacija gratis (poslati spisak sa 12 imena, prezimena i brojeva licenci)
- Za studente je, uz indeks, prisustvo predavanjima besplatno
- Stažeri i nezaposleni plaćaju polovinu kotizacije


Uplata se vrši na račun kod Sberbank Srbija a.d. broj: 285-2221040000008-64,
svrha uplate: IV USSI EDI Kongres,
primalac: "USSI EDI",
poziv na broj: broj Vaše licence.Uplatnica - primer

Kopija uplatnice se dostavlja na adresu: "Globus tours", Ilije Ognjanovića 9, 21000 Novi Sad, a sa originalom se preuzima identifikaciona kartica i kongresni materijal na sam dan održavanja Kongresa.

Molimo Vas da čitko popunite ime, prezime, adresu i broj licence.

Potvrde o učešću se preuzimaju 15. maja (petak) od 12h do 18h.

Sva dodatna obaveštenja naći ćete na sajtu:
www ussiedi.com i
www.dlvsld.org

ili tel: (062) 244-148, Prim. dr Branislav Kardašević

Predsednik Organizacionog odbora
Dr Zoran Marjanović

Februar 2017. godine, NOVI SAD

EDUKACIJA

MEDIJSKI SPONZORZLATNI SPONZOR


SREBRNI SPONZOR


BRONZANI SPONZOR
POD POKROVITELJSTVOM


Skupština APV,
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam


Komora doktora stomatologije Republike Srpske